Usluge

 • izrada računovodstvenih politika
 • praćenje zakonske regulative te primjena iste na poslovanje klijenata
 • uredno i točno evidentiranje svih poslovnih događaja
 • vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • priprema, kontrola i izrada obrasca PDV
 • izrada obrazaca PDV-S i ZP kao prilog obrascu PDV
 • izrada obrazaca PPO
 • izrada obrazaca OPZ-STAT
 • evidencije nabave i prodaje usluga i roba iz trećih zemalja (uvoz, izvoz)
 • vođenje saldakonti kupaca i dobavljača
 • vođenje i praćenje nabave dugotrajne imovine
 • pronalaženje kanala za ostvarenje plana prihoda npr. sektora financija – ulaganje u investicijske fondove, ugovaranje cassa sconta sa dobavljačima, obračun zateznih kamata kupcima, ugovaranje povoljnijeg tečaja za prodaju/kupnju deviza sa riznicom i sl.
 • priprema cash flow-a
 • izrada godišnjih financijskih izvještaja sukladno HSFI i MSFI
 • priprema dokumentacije za potrebe revizije godišnjih financijskih izvještaja
 • izrada godišnjih prijava poreza na dohodak za obrtnike i samostalne djelatnosti
 • obračun plaća i izrada JOPPD obrazaca
 • obračun drugog dohotka i izrada JOPPD obrasca za drugi dohodak
 • vođenja matične evidencije radnika sukladno GDPR odredbama
 • prijave i odjave radnika, promjene tijekom osiguranja
 • izrada TI-POD-a, GFI-POD-a (na hrvatskom i engleskom jeziku)
 • izrada izvještaja za potrebe banaka i drugih financijskih subjekata
 • izrada svih statističkih izvještaja za potrebe državnih institucija
 • poslovno savjetovanje prilikom specifičnih poslovnih procesa
 • mogućnost prijave poslovnih prostora, promjene radnog vremena u poreznoj upravi prema Zakonu o fiskalizaciji
 • svaki klijent ima pravo na osobni pristup i dogovor koje dodatne poslove računovodstvo za njega obavlja
 • klijenti imaju pravo na neograničen broj poziva i konzultacija iz područja računovodstva, pravodobno izvještavanje o svim promjenama zakonske regulative bitnim za poslovanje korisnika, sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom korisnika pred nadležnim poreznim tijelima u svrhu potrebnih tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje servis obavlja za korisnika temeljem ugovora, te davanje stručnih savjeta pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i sl.